Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

Skargi, wnioski i petycje

 

Petycje złożone do Wójta Gminy Czarna i Rady Gminy w Czarnej w 2016 roku

W 2016 roku nie wpłynęły żadne petycje do Wójta Gminy Czarna i Rady Gminy w Czarnej.

 

Informacja dotycząca sposobu składania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Dział VIII Skargi i wnioski,

 2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U z 2014 r. poz. 1195),

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 r., Nr 5, poz. 46),

 4. Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 listopada 2015 r. sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Czarnej.

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, przewlekłe załatwianie spraw.

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, ochrony własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

Petycje składa się do organów właściwych.

Przedmiotem petycji może być żądanie m.in zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję i mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

TRYB ZGŁASZANIA

 1. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 2. Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.

 3. Skargi, wnioski i petycje nie mogąbyć wnoszone telefonicznie.

SPOSÓB SKŁADANIA:

Poczta tradycyjna

 

 1. Wójt Gminy w Czarnej
  37 – 125 Czarna 260

 1. Rada Gminy w Czarnej
  37 – 125 Czarna 260

Faks

17 22 62 324 wewn. 232

E-mail

biuro.obslugi@gminaczarna.plrada.gminy@gminaczarna.pl

ePUAP

/58oc4xpx0w/skrytka

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

MIEJSCE SKŁADANIA:

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

Wójt Gminy

w każdy poniedziałek od godz. 800 do 1000 po wcześniejszym ustaleniu terminu

Przewodniczący Rady Gminy

w każdy poniedziałek od godz. 1400 do 1500 po wcześniejszym ustaleniu terminu

OPŁATY:

Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Załatwianie skarg i wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.

 2. Załatwianie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.

 3. W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca lub wnoszący petycję zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Skarżący/wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi/petycji może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę/petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

 3. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału dopublikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 listopada 2015 r. sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Czarnej.Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Euroregion Karpacki
 • ZG PKS
 • Eurogalicja
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x